FPT EagleEye.MDR

Xu hướng mới, dần thay thế cho các dịch vụ managed security truyền thống, EagleEye.MDR tập trung vào phát hiện tấn mối nguy sớm (Detection), và phản ứng với sự cố (Response)
    Ghi nhận toàn bộ hành vi xảy ra trên máy chủ/máy trạm
    Phát hiện tấn công dựa trên khung phát hiện MITRE ATT&CK với trên 200 hành vi
    Thực hiện tìm diệt mối nguy chủ động (Threat Hunting)
    Phân tích, tiến hành điều tra
    Cảnh báo, cô lập và phản ứng với sự cố xảy ra
    Khách hàng không mất chi phí đầu tư phần cứng, phần mềm


Powered by Carbon Black and FPT Technologies

    Giao diện sản phẩm.