Bảng giá sản phẩm

FPT.EagleEye MDR

STT Volume (Up to) Báo giá license cho 01 Endpoint
1 Gói 200 license MDR 2.500.000
2 Gói 500 license MDR 2.000.000
3 Gói 1000 license MDR 1.400.000
4 >1000 Thoả thuận

FPT.EagleEye mGuard

STT Gói Báo giá
1 Gói 2.500 EPS 4.250.000.000
2 Gói 5000 EPS 8.050.000.000
3 >1000 Thoả thuận

FPT.EagleEye malBot

STT Gói Báo giá
1 Gói 100 IP 690.000.000
2 Gói 200 IP 1.200.000.000
3 >3000 Thoả thuận